Rehabilitacja domowa

ESTETICA-MED oferuje również rehabilitację w domu pacjenta. Świadczymy usługi w warunkach domowych u pacjentów zamieszkujących teren Pragi Północ, którzy z powodu swojej choroby nie mogą dotrzeć do naszej przychodni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pacjent, który ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie może dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w warunkach ambulatoryjnych ma prawo do domowej rehabilitacji.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 53/2010/DSOZ z dnia 02.09.2010 r. z póź. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 30.08.2009 r. domowa rehabilitacja realizowana jest u chorych rokujących poprawę, z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach), uszkodzeniem rdzenia kręgowego, chorobami przewlekle postępującymi (np. rdzeniowy zanik mięśni, zapalenie wielomięśniowe, guzy mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona), chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu i stanami po urazach kończyn dolnych.

W zależności od wskazań lekarskich zabiegi wykonywane są 3 razy w tygodniu lub częściej (w zależności od potrzeb zdrowotnych), nie mniej niż 1 godzinę dziennie.

Maksymalny czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni w ciągu roku. Kontynuacja rehabilitacji powyżej 80 dni w ciągu roku wymaga zgody oddziału wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie do fizjoterapii domowej powinno zawierać następujące elementy:

  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ
  • imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania/ zameldowania osoby uprawionej
  • rozpoznanie,
  • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD- 10,
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego, lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację, choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogą mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
  • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, (ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu),
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.
  • dopisek lekarza: rehabilitacja w domu pacjenta

Pacjent jest zobowiązany do zarejestrowania skierowania w poradni rehabilitacyjnej w terminie 30 dni od daty jego wystawienia. W przypadku przekroczenia tej daty – skierowanie traci ważność.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych.

Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz zlecający zabiegi, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

W karcie zabiegowej pacjent lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem.

W domu pacjenta w ramach kontraktu z NFZ zapewniamy konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji (badanie pacjenta, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji) oraz zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone przez naszych rehabilitantów.

Wykonujemy świadczenia w ramach NFZ
Ząbkowska 18 lok. 61; 03-735 Warszawa
tel. +48 (22) 670 00 63 (PN.-PT: 7.00-19.00)

Polityka cookies